Navigácia

Lorem ipsum

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Sed venenatis mollis lac us a egestas.

1. stupeň

Kritériá hodnotenia predmetov na 1. stupni

 

 

Vo všetkých ročníkoch na 1.stupni sú predmety EVB, IFV, TEV, VYV, HUV hodnotené slovne. Predmety SJL, MAT, ANJ,PDA sú klasifikované známkou a to aj v 1.ročníku.

 

V rámci predmetu SJL hodnotíme:

ústny prejav  ( čítanie textov, texty spamäti, definície, vlastné reprodukcie textov a pod.)
písomný prejav ( odpisy a prepisy textov, kontrolné diktáty, gramatické doplňovacie cvičenia, slohové práce, vstupné a výstupné testy, štvrťročné, polročné písomné práce a pod.)

Stupnica hodnotenia kontrolných diktátov:

 pre 1. - 3. ročník:                                                Stupnica hodnotenia testov a pís. prác:      

        0-2 chyby = 1                                                                100% - 90% = 1

        3-4 chyby = 2                                                                  89% - 75% = 2

        5-8 chýb   = 3                                                                  74% - 50% = 3

        9-11 chýb = 4                                                                  49% - 25% = 4

       12 a viac chýb = 5                                                            24% -   0% = 5

pre 4. ročník:

        0 -   1     = 1

        2 -   4     = 2

        5 -   7     = 3

        8 - 10     = 4

       11 a viac = 5

 

V rámci predmetu MAT hodnotíme:

ústne odpovede (týkajúce sa preberaného učiva)
písomné práce (päťminútovky, písomné previerky, vstupné a výstupné testy, štvrťročné a polročné písomné práce)

 

V rámci predmetu ANJ hodnotíme:

počúvanie s porozumením
slovná zásoba
komunikačné schopnosti
v 3.a 4.ročníku písomný prejav a čítanie textu
súhrnné testy po každej lekcii, vstupné a výstupné testy

 

V rámci predmetu PDA hodnotíme:

ústne odpovede ( rozprávanie o preberanej téme)
písomné práce ( polročné a štvrťročné testy )
tvorba projektov

 

Pre hodnotenie testov a písomných prác v každom predmete platí rovnaká stupnica ako pre SJL.

 

 

Novinky

Kontakt

  • Evanjelická základná škola biskupa Jura Janošku
    Komenského 10, 031 01 Liptovský Mikuláš
  • +421 44 56 21 951
    +421 44 54 72 901

Fotogaléria