Navigácia

Lorem ipsum

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Sed venenatis mollis lac us a egestas.

Školský vzdelávací program

ŠKOLSKÝ UČEBNÝ PLÁN PRE PRIMÁRNE VZDELÁVANIE ISCED 1 (platí pre 3.-4. ročník)

 

 

Vzdelávacia oblasť

Predmet/ročník

1.ročník

 

2.  

Poznámky

3.

4.

spolu

Jazyk
a komunikácia

slovenský jazyk a literatúra

8

8

 

8

8

32

anglický jazyk (prvý CJ)

2

2

 

3

3

10

 

 

 

 

 

 

 

 

Príroda a spoločnosť

prírodoveda

1

1

 

2

2

6

vlastiveda

 

1

 

1

1

3

 

 

 

 

 

 

 

 

Človek a hodnoty

evanjelické náboženstvo

2

2

 

2

2

8

 

 

 

 

 

 

 

 

Matematika a práca s informáciami

matematika

4

4

 

4

4

16

informatická výchova

 

1

 

1

1

3

 

 

 

 

 

 

 

 

Človek a svet práce

pracovné vyučovanie

 

 

 

 

1

1

 

 

 

 

 

 

 

 

Umenie a kultúra

výtvarná výchova

2

1

 

1

1

5

hudobná výchova

1

1

 

1

1

4

 

 

 

 

 

 

 

 

Zdravie a pohyb

telesná  výchova

2

2

 

2

2

8

Spolu

 

22

23

 

25

26

96

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Poznámky k učebnému plánu:

 • Anglický jazyk je naším profilovým predmetom, preto je do učebného plánu zaradený

už v prvom a druhom ročníku s dvojhodinovou dotáciou. V treťom a štvrtom ročníku je štandardne dotovaný tromi hodinami. Predmet je tak na prvom stupni posilnený štyrmi hodinami.

 • Evanjelické náboženstvo: medzi naše prioritné ciele patrí výchova žiakov v  zásadách a v duchu kresťanskej viery, v súlade s kresťanskými hodnotami a tradíciami. Časovú dotáciu predmetu Evanjelické náboženstvo sme posilnili o 1,5 hodiny v prvom ročníku a o 1 hodinu v ostatných ročníkoch. Spolu o 4,5 hodiny na prvom stupni.
 • Slovenský jazyk a literatúra: zvýšenie hodinovej dotácie vyučovacieho predmetu o 2 hodiny v druhom až štvrtom ročníku, čo dohromady dáva rozšírenie predmetu o šesť hodín, má prispieť k vybudovanie si vzťahu k materinskému jazyku a jeho dôkladnému osvojeniu ako nástroja myslenia a komunikácie.
 • Prírodoveda: vyučovaciemu predmetu Prírodoveda, ktorý je nosným predmetom overovanie didaktickej efektívnosti metódy CLIL (integrované vyučovanie anglického jazyka), sme zvýšili hodinovú dotáciu o 0,5 hodiny v prvom ročníku a o 1 hodinu v treťom a štvrtom ročníku, t.j. o 2,5 hodiny za prvý stupeň.
 • Matematika je posilnená o dve disponibilné hodiny, ktorých úlohou je posilniť rozvoj matematického myslenia a schopnosti žiakov samostatne získavať a aplikovať poznatky.
 • Výtvarná výchova, rozšírená o 1 vyučovaciu hodinu v prvom ročníku, v sebe čiastočne integruje aj prvky pracovného vyučovania
 1. Základnou vyučovacou jednotkou je vyučovacie hodina (45 minút)
 2. Telesná výchova sa vyučuje v dvojhodinovom bloku (45 + 45 minút)
 3. Na vyučovaní informatickej výchovy sa trieda delí na skupiny, ktoré sa napĺňajú do maximálneho počtu 12 žiakov v skupine
 4. Prierezové tematiky sa prelínajú vyučovacími predmetmi a ich konkrétne začlenenie je uvedené v samostatnej kapitole prierezové témy, kde sú uvedené aj ďalšie formy realizácie prierezových tematík.

 

ŠKOLSKÝ UČEBNÝ PLÁN PRE NIŽŠIE SEKUNDÁRNE VZDELÁVANIE ISCED 2 ( platí pre 7.-9. ročník)

 

Vzdelávacia oblasť

Predmet/ročník

5.

 

6.  

Poznámky

7.

8.

9.

spolu

Jazyk
a komunikácia

slovenský jazyk a literatúra

5

4

 

4

5

5

23

anglický jazyk (prvý CJ)

5

5

 

5

5

5

25

nemecký jazyk (druhý CJ)

 

2

 

2

2

2

8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Človek a príroda

fyzika

 

1,5

 

1,5

2

1,5

6,5

chémia

 

0,5

 

0,5

1

2

4

biológia

2

1

 

1,5

1

1

6,5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Človek a spoločnosť

dejepis

1

1

 

1,5

1,5

2

7

geografia

2

2

 

1

1

1

7

občianska náuka

1

1

 

1

0,5

0,5

4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Človek a hodnoty

evanjelické náboženstvo

2

2

 

2

2

2

10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Matematika a práca s informáciami

matematika

4

4

 

4

4,5

4,5

21

informatika

1

1

 

1

1

1

5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Človek a svet práce

svet práce

 

 

 

0,5

0,5

 

1

technika

 

 

 

0,5

0,5

 

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Umenie a kultúra

výtvarná výchova

1

1

 

1

 

 

3

hudobná výchova

1

1

 

1

 

 

3

výchova umením

 

 

 

 

0,5

0,5

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zdravie a pohyb

telesná  výchova

2

2

 

2

2

2

10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Spolu

 

27

29

 

30

30

30

146

 

 

ŠKOLSKÝ UČEBNÝ PLÁN PRE PRIMÁRNE VZDELÁVANIE ISCED 1 (platí pre 1.-2. ročník)

 

 

Vzdelávacia oblasť

Predmet/ročník

1.ročník

2.

3.

4.

spolu

 
 

Jazyk

slovenský jazyk a literatúra

8

8

8

7

31

 

a komunikácia

anglický jazyk (prvý CJ)

2

2

3

3

10

 

 

 

 

 

 

 

0

 

Príroda a spoločnosť

prírodoveda

0

0

1

2

3

 

prvouka

1

2

0

0

3

 

vlastiveda

0

0

1

2

3

 

 

 

 

 

 

 

0

 

Človek a hodnoty

evanjelické náboženstvo

2

2

2

2

8

 

 

 

 

 

 

 

0

 

Matematika a práca s informáciami

matematika

4

4

4

4

16

 

informatika

0

0

1

1

2

 

 

 

 

 

 

 

0

 

Človek a svet práce

pracovné vyučovanie

0

0

1

1

2

 

 

 

 

 

 

 

0

 

Umenie a kultúra

výtvarná výchova

2

2

1

1

6

 

hudobná výchova

1

1

1

1

4

 

 

 

 

 

 

 

0

 

Zdravie a pohyb

telesná  a športová výchova

2

2

2

2

8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Spolu

 

22

23

25

26

96

 

 

 

Poznámky:

 

 

 1. Poznámky k učebnému plánu:
 • Anglický jazyk je naším profilovým predmetom, preto je do učebného plánu zaradený už v prvom a druhom ročníku s dvojhodinovou dotáciou. V treťom a štvrtom ročníku je štandardne dotovaný tromi hodinami. Predmet je tak na prvom stupni posilnený štyrmi hodinami.
 • Evanjelické náboženstvo: medzi naše prioritné ciele patrí výchova žiakov v  zásadách a v duchu kresťanskej viery, v súlade s kresťanskými hodnotami a tradíciami. Časovú dotáciu predmetu Evanjelické náboženstvo sme posilnili o 1 hodinu vo všetkých  ročníkoch.
 • Slovenský jazyk a literatúra: celková hodinová dotácia sa nemení, jedna hodina z prvého ročníka sa presúva do tretieho ročníka
 1. Základnou vyučovacou jednotkou je vyučovacia hodina (45 minút)
 2. Telesná výchova sa vyučuje v dvojhodinovom bloku (45 + 45 minút)
 3. Rozdelenie tried na skupiny a zriaďovanie skupín sa uskutočňuje v zmysle vyhlášky MŠ SR č. 320/2008 Zz o základnej škole v znení vyhlášky MŠVVaŠ SR č 224/2011 Zz podľa podmienok školy.
 4. Prierezové tematiky sa prelínajú vyučovacími predmetmi a ich konkrétne začlenenie je uvedené v samostatnej prílohe prierezové témy, kde sú uvedené aj ďalšie formy realizácie prierezových tematík.

 

 

ŠKOLSKÝ UČEBNÝ PLÁN PRE NIŽŠIE SEKUNDÁRNE VZDELÁVANIE ISCED 2 (platí pre 5.-6. ročník) 

 

 

 

Variant A

Vzdelávacia oblasť

Predmet/ročník

5.

6.

7.

8.

9.

spolu

Jazyk

slovenský jazyk a literatúra

5

5

4

5

5

24

a komunikácia

anglický jazyk (prvý CJ)

5

5

5

4

4

23

 

nemecký jazyk (druhý CJ) /konverzácie v anglickom jazyku

 

0

2

2

2

6

 

 

 

 

 

 

 

0

Človek a príroda

fyzika

0

2

1

1

2

6

chémia

0

0

1

2

2

5

biológia

2

1

2

1

1

7

 

 

 

 

 

 

 

0

Človek a spoločnosť

dejepis

1

1

1

1

2

6

geografia

2

1

1

1

1

6

občianska náuka

0

1

1

1

1

4

 

 

 

 

 

 

 

0

Človek a hodnoty

evanjelické náboženstvo

2

2

2

2

2

10

 

 

 

 

 

 

 

0

Matematika a práca s informáciami

matematika

4

4

4

4

5

21

informatika

1

1

1

1

0

4

 

 

 

 

 

 

 

0

Človek a svet práce

svet práce

 

 

 

 

 

0

technika

1

1

1

1

1

5

 

 

 

 

 

 

 

0

Umenie a kultúra

výtvarná výchova

1

2

1

1

0

5

hudobná výchova

1

1

1

1

 

4

výchova umením

 

 

 

 

 

0

 

 

 

 

 

 

 

0

Zdravie a pohyb

telesná  a športová výchova

2

2

2

2

2

10

 

 

 

 

 

 

 

 

Spolu

 

27

29

30

30

30

146

 

 

 

 

Variant B

Vzdelávacia oblasť

Predmet/ročník

5.

6.

7.

8.

9.

spolu

Jazyk

slovenský jazyk a literatúra

5

5

4

5

5

24

a komunikácia

anglický jazyk (prvý CJ)

5

5

5

5

5

25

 

 

 

 

 

 

 

0

 

 

 

 

 

 

 

0

Človek a príroda

fyzika

0

2

1

1

2

6

chémia

0

0

1

2

2

5

prírodné vedy v ANJ

 

 

2

 

 

2

biológia

2

1

2

1

1

7

 

 

 

 

 

 

 

0

Človek a spoločnosť

dejepis

1

1

1

1

2

6

geografia

2

1

1

1

1

6

spoločenské vedy v ANJ

 

 

 

1

2

občianska náuka

0

1

1

1

1

4

 

 

 

 

 

 

 

0

Človek a hodnoty

evanjelické náboženstvo

2

2

2

2

2

10

 

 

 

 

 

 

 

0

Matematika a práca s informáciami

matematika

4

4

4

4

5

21

informatika

1

1

1

1

0

4

 

 

 

 

 

 

 

0

Človek a svet práce

svet práce

 

 

 

 

 

0

technika

1

1

1

1

1

5

 

 

 

 

 

 

 

0

Umenie a kultúra

výtvarná výchova

1

2

1

1

0

5

hudobná výchova

1

1

1

1

 

4

výchova umením

 

 

 

 

 

0

 

 

 

 

 

 

 

0

Zdravie a pohyb

telesná  a športová výchova

2

2

2

2

2

10

 

 

 

 

 

 

 

 

Spolu

 

27

29

30

30

30

146

 

 

 

 

 •  

 

 1. Poznámky k učebnému plánu:

Školský vzdelávací program kladie dôraz na duchový život školy, jej jazykové zameranie ale súčasne sa snaží poskytnúť žiakom takú skladbu predmetov, aby si po jeho ukončení mohli vyberať z čo najširšej ponuky vzdelávacích programov stredoškolského vzdelávania:

 • Anglický jazyk je naším profilovým predmetom, preto je jeho hodinová dotácia rozšírená o dve hodiny v 5.-7. ročníku a o jednu hodinu v 8. a 9. ročníku. Vyučovací predmet je tak na druhom stupni posilnený ôsmimi hodinami.
 • Druhý cudzí jazyk: na konci 6. ročníka žiakom ponúkneme možnosť učiť sa druhý cudzí jazyk od 7. ročníka. Druhý cudzí jazyk sa bude vyučovať, ak prejaví záujem minimálne 50% žiakov 6. ročníka v časovej dotácii dve hodiny v 7.-9. ročníku. Žiakom, ktorí sa nebudú učiť druhý cudzí jazyk, škola ponúkne Konverzácie v anglickom jazyku. Ak počet žiakov, ktorí prejavia záujem o druhý cudzí jazyk bude nižší ako 50%, budeme postupovať podľa učebného plánu variant B. Variant B obsahuje predmety Spoločenské vedy v anglickom jazyku a Prírodné vedy v anglickom jazyku.
 • Evanjelické náboženstvo: medzi naše prioritné ciele patrí výchova žiakov v  zásadách a v duchu kresťanskej viery, v súlade s kresťanskými hodnotami a tradíciami. Časová dotácia predmetu Evanjelické náboženstvo je posilnená tak, aby jeho hodinová dotácia v každom ročníku tvorila dve hodiny týždenne.  Rozšírenie predmetu spolu tvorí 5 hodín.
 1. Základnou vyučovacou jednotkou je vyučovacie hodina (45 minút)
 2. Telesná výchova sa vyučuje v dvojhodinovom bloku (45 + 45 minút)
 3. Rozdelenie tried na skupiny a zriaďovanie skupín sa uskutočňuje v zmysle vyhlášky MŠ SR č. 320/2008 Zz o základnej škole v znení vyhlášky MŠVVaŠ SR č 224/2011 Zz podľa podmienok školy
 4. Prierezové tematiky sa prelínajú vyučovacími predmetmi a ich konkrétne začlenenie je uvedené v samostatnej prílohe,  kde sú uvedené aj ďalšie formy realizácie prierezových tematík.

 

 

Učebné osnovy

PRIMÁRNE VZDELÁVANIE -1.STUPEŇ ZÁKLADNEJ ŠKOLY

 

Jazyk

a komunikácia

slovenský jazyk a literatúra

anglický jazyk (prvý CJ)

 

 

Príroda a spoločnosť

prírodoveda

prvouka

vlastiveda

 

 

Človek a hodnoty

evanjelické náboženstvo

 

 

Matematika a práca s informáciami

matematika

informaticka

 

 

Človek a svet práce

pracovné vyučovanie

 

 

Umenie a kultúra

výtvarná výchova

hudobná výchova

 

 

Zdravie a pohyb

telesná  a športová výchova

 

 

 

 

 

A. Jazyk a komunikácia

Slovenský jazyk a literatúra

Učebné osnovy sú totožné so vzdelávacím štandardom ŠVP pre príslušný predmet.

Anglický jazyk

Učebné osnovy sú totožné so vzdelávacím štandardom ŠVP pre príslušný predmet.

Vo vyučovacom predmete anglický jazyk sa zvyšuje v UP v ŠkVP časová dotácia v 1. a 2. ročníku o 2 hodiny.

Tieto vyučovacie hodiny sa použijú na zmenu kvality výkonu v oblasti:

- receptívnych jazykových činnosti a stratégii, najmä počúvania s porozumením – vnímania, porozumenia a osvojovania si zvukovej podoby jazyka ako východiska pre rozvoj ostatných komunikačných jazykových činnosti a stratégii.

- produktívnych komunikačných jazykových činností a stratégii, najmä nácviku správnej výslovnosti, intonácie a rozvoja hovorenia, v ktorom dôležitú úlohu zohráva reprodukčná fáza

 

 

B. Príroda a spoločnosť

Prírodoveda

Učebné osnovy sú totožné so vzdelávacím štandardom ŠVP pre príslušný predmet.

Prvouka

Učebné osnovy sú totožné so vzdelávacím štandardom ŠVP pre príslušný predmet.

Vlastiveda

Učebné osnovy sú totožné so vzdelávacím štandardom ŠVP pre príslušný predmet.

C. Človek a hodnoty

Evanjelické náboženstvo

Učebné osnovy sú totožné s učebnými osnovami z predmetu Evanjelické náboženstvo, ktoré schválilo Generálne presbyterstvo ECAV 2. októbra 2009 uznesením 67/4-2009. Ministerstvo školstva Slovenskej republiky listom CD-2009-29884/26794-1:916 z 28. 8. 2009 súhlasí s predloženými učebnými osnovami a štandardami ako záväzným pedagogickým dokumentom.

 

 

D. Matematika a práca s informáciami

Matematika

Učebné osnovy sú totožné so vzdelávacím štandardom ŠVP pre príslušný predmet.

Informatika

Učebné osnovy sú totožné so vzdelávacím štandardom ŠVP pre príslušný predmet.

E. Človek a svet práce

Pracovné vyučovanie

Učebné osnovy sú totožné so vzdelávacím štandardom ŠVP pre príslušný predmet.

F. Umenie a kultúra

Výtvarná výchova

Učebné osnovy sú totožné so vzdelávacím štandardom ŠVP pre príslušný predmet.

Hudobná výchova

Učebné osnovy sú totožné so vzdelávacím štandardom ŠVP pre príslušný predmet.

G. Zdravie a pohyb

Telesná a športová výchova

Učebné osnovy sú totožné so vzdelávacím štandardom ŠVP pre príslušný predmet.

NIŽŠIE STREDNÉ VZDELÁVANIE -2.STUPEŇ ZÁKLADNEJ ŠKOLY

Jazyk

slovenský jazyk a literatúra

a komunikácia

anglický jazyk (prvý CJ)

 

nemecký jazyk (druhý CJ)

 

 konverzácia v anglickom jazyku

Človek a príroda

fyzika

chémia

biológia

 

 prírodné vedy v anglickom jazyku

Človek a spoločnosť

dejepis

geografia

občianska náuka

 

 spoločenské vedy v anglickom jazyku

Človek a hodnoty

evanjelické náboženstvo

 

 

Matematika a práca s informáciami

matematika

informatika

 

 

Človek a svet práce

technika

 

 

Umenie a kultúra

výtvarná výchova

hudobná výchova

 

 

Zdravie a pohyb

telesná  a športová výchova

 

 

A. Jazyk a komunikácia

Slovenský jazyk a literatúra

Učebné osnovy sú totožné so vzdelávacím štandardom ŠVP pre príslušný predmet.

Anglický jazyk

Učebné osnovy sú totožné so vzdelávacím štandardom ŠVP pre príslušný predmet.

Vo vyučovacom predmete anglický jazyk sa zvyšuje v UP v ŠkVP časová dotácia o 2 hodiny. Toto posilnenie časovej dotácie bude meniť kvalitu výkonu vo všetkých oblastiach výkonového štandardu, t.j. počúvanie s porozumením, čítanie s porozumením, písomný prejav, ústny prejav (dialóg i monológ).

Konverzácie v anglickom jazyku

učebné osnovy boli schválené pedagogickou radou 31.8.2016 a sú prílohou ŠkVP

Konverzácie v anglickom jazyku 7. ročník (2 hod)

Konverzácie v anglickom jazyku 8. ročník (2 hod)

Konverzácie v anglickom jazyku 9. ročník (2 hod)

 

Nemecký jazyk

Učebné osnovy sú totožné so vzdelávacím štandardom ŠVP pre príslušný predmet.

Ruský jazyk

Učebné osnovy sú totožné so vzdelávacím štandardom ŠVP pre príslušný predmet.

 

 

 

B. Človek a príroda

Fyzika

Učebné osnovy sú totožné so vzdelávacím štandardom ŠVP pre príslušný predmet.

Chémia

Učebné osnovy sú totožné so vzdelávacím štandardom ŠVP pre príslušný predmet.

Biológia

Učebné osnovy sú totožné so vzdelávacím štandardom ŠVP pre príslušný predmet.

Prírodné vedy v anglickom jazyku

učebné osnovy boli schválené pedagogickou radou 31.8.2016 a sú prílohou ŠkVP

 

C. Človek a spoločnosť

Dejepis

Učebné osnovy sú totožné so vzdelávacím štandardom ŠVP pre príslušný predmet.

Geografia

Učebné osnovy sú totožné so vzdelávacím štandardom ŠVP pre príslušný predmet.

Občianska náuka

Učebné osnovy sú totožné so vzdelávacím štandardom ŠVP pre príslušný predmet.

 Spoločenské vedy v anglickom jazyku

učebné osnovy boli schválené pedagogickou radou 31.8.2016 a sú prílohou ŠkVP

 

D. Človek a hodnoty

Evanjelické náboženstvo

Učebné osnovy sú totožné s učebnými osnovami z predmetu Evanjelické náboženstvo, ktoré schválilo Generálne presbyterstvo ECAV 2. októbra 2009 uznesením 67/4-2009. Ministerstvo školstva Slovenskej republiky listom CD-2009-29884/26794-1:916 z 28. 8. 2009 súhlasí s predloženými učebnými osnovami a štandardami ako záväzným pedagogickým dokumentom.

E. Matematika a práca s informáciami

Matematika

Učebné osnovy sú totožné so vzdelávacím štandardom ŠVP pre príslušný predmet.

Informatika

Učebné osnovy sú totožné so vzdelávacím štandardom ŠVP pre príslušný predmet.

F. Človek a svet práce

Technika

Učebné osnovy sú totožné so vzdelávacím štandardom ŠVP pre príslušný predmet.

V každom ročníku budú zastúpené témy tematických celkov Technika najmenej dve tretiny z celkovej časovej dotácie a Ekonomika domácnosti najviac jednu tretinu celkovej časovej dotácie.

G. Umenie a kultúra

Výtvarná výchova

Učebné osnovy sú totožné so vzdelávacím štandardom ŠVP pre príslušný predmet.

Hudobná výchova

Učebné osnovy sú totožné so vzdelávacím štandardom ŠVP pre príslušný predmet.

H. Zdravie a pohyb

Telesná a športová výchova

Učebné osnovy sú totožné so vzdelávacím štandardom ŠVP pre príslušný predmet.

 

 

Autoevalvácia školy

Škola vytvorí účinný nástroj na získavanie spätnej väzby o kvalite vzdelávacieho procesu v rámci hodnotenia školského kurikula. Pri hodnotení budú využité aj výstupné materiály národného projektu „Externé hodnotenie kvality školy podporujúce sebahodnotiace procesy a rozvoj školy“ . Hodnotenie sa uskutoční raz ročne, podklady k hodnoteniu sa budú zbierať priebežne.

Hodnotené oblasti:

znalosti a zručnosti žiakov

postoje žiakov

spokojnosť zákonných zástupcov

Podklady k hodnoteniu

výsledky testov

výsledky testovania T9 a T5

hospitácie

dotazníky pre žiakov

dotazníky pre učiteľov

dotazníky pre zákonných zástupcov

 

 

Inkluzívne vzdelávanie - škola podporuje  inkluzívne vzdelávanie, t.j.  zabezpečenie rovnakých príležitostí pre všetky deti,  získanie efektívnych vzdelávacích služieb, potrebných doplňujúcich pomôcok a podporných služieb v triedach veku primeraných s cieľom pripraviť deti na produktívny život ako plnoprávnych členov spoločnosti.

Finančná gramotnosť- témy finančnej gramotnosti sú zapracované do školského vzdelávacieho programu na základe metodiky pre zapracovanie a aplikáciu tém finančnej gramotnosti do školských vzdelávacích programov základných škôl a stredných škôl schválenej MŠVVa Š  SR dňa 22. augusta 2014 pod číslom 2014-11498/40322:5-10E0 viď príloha

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Novinky

Kontakt

 • Evanjelická základná škola biskupa Jura Janošku
  Komenského 10, 031 01 Liptovský Mikuláš
 • +421 44 56 21 951
  +421 44 54 72 901

Fotogaléria