Navigácia

Lorem ipsum

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Sed venenatis mollis lac us a egestas.

Ruský jazyk

Hodnotia sa štyri jazykové zručnosti: počúvanie, čítanie, rozprávanie a písanie. Dôraz sa kladie na komunikačné schopnosti.

Stupeň prospechu sa neurčuje na základe priemeru známok získaných v danom klasifikačnom období, hodnotí sa celková znalosť ruského jazyka

 

5 minútovky

Píšeme z vybranej slovnej zásoby

Hodnotenie (celkový počet 10 slov):

10 - 9 správnych slov 1

8 - 7 správne slová 2

6 - 5 správne slová 3

4 - 3 správne slová 4

2 – 0 správnych slov 5

Výsledná známka z päťminútoviek sa vypočíta ako priemer známok z posledných piatich päťminútoviek.

 

Testy

Žiaci píšu test na konci každej lekcie. Dátum a obsah testu vždy dopredu oznámim. Hodnotenie

100 % - 90 % = 1

89 %  -  75 % = 2

74 %  -  50 %  = 3

49 %  -  25 %  = 4

24 %  -    0 %  = 5

 

Projekty

Žiaci 8.a 9.ročníka vypracujú  za každý polrok jeden/dva projekty. Zadanie projektu vždy oznámim minimálne týždeň dopredu. Pri projektoch hodnotím:

-splnenie zadania (obsahovú stránku)

-gramatickú správnosť

-použitie slovnej zásoby

-estetickú stránku projektu

-prezentáciu projektu (výslovnosť, plynulosť, vystupovanie)

 

 

Čítanie

Žiakov vždy upozorním, ktorý text budem hodnotiť. Vždy je to text, s ktorým sme pracovali na hodine.

Pri žiakoch 7. ročníka hodnotím čítanie (výslovnosť, plynulosť, intonáciu. prízvuk) a preklad.

Pri starších žiakoch (8 -  9 ročník) hodnotím čítanie a porozumenie textu.

 

Rozprávanie

Žiakom zadám úlohy napr. porozprávať o sebe, prerozprávať príbeh, zahrať rolové úlohy  a pod. K zadaným úlohám si pripravíme podklady na vyučovacej hodine.

 

 

 

 

Práca na hodine

Za vypracovanie niektorých úloh na hodine môžu žiaci získať bod. Za tri body získajú jednotku.

 

Počúvanie s porozumením

Žiaci si vypočujú text/dialógy minimálne dvakrát, v prípade potreby aj trikrát a na základe počutého textu vypracujú úlohy (napr. doplniť chýbajúce slová, odpovedať na otázky, doplniť do tabuľky chýbajúce údaje ...)

 

Hodnotenie úloh (zameraných na počúvanie s porozumením):

100 % - 90 % = 1

89 %  -  75 % = 2

74 %  -  50 %  = 3

49 %  -  25 %  = 4

24 %  -    0 %  = 5

 

 

Novinky

Kontakt

  • Evanjelická základná škola biskupa Jura Janošku
    Komenského 10, 031 01 Liptovský Mikuláš
  • +421 44 56 21 951
    +421 44 54 72 901

Fotogaléria