Navigácia

Lorem ipsum

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Sed venenatis mollis lac us a egestas.

Anglický jazyk

Hodnotíme štyri jazykové zručnosti: počúvanie, čítanie, rozprávanie a písanie. Dôraz kladieme na komunikačné schopnosti.

Stupeň prospechu sa neurčuje na základe priemeru známok získaných v danom klasifikačnom období, prihliada sa k dôležitosti jednotlivých známok. Hodnotí sa celková znalosť anglického jazyka.

 

5 minútovky

Píšeme z vybranej slovnej zásoby alebo gramatického javu

Hodnotenie (celkový počet 10 slov):

10 - 9 správnych slov 1

8 - 7 správne slová 2

6 - 5 správne slová 3

4 - 3 správne slová 4

2 – 0 správnych slov 5

Výsledná známka z päťminútoviek sa vypočíta ako priemer známok z posledných piatich päťminútoviek.

 

 

Testy

Žiaci píšu 45 minútový test na konci každej lekcie. Dátum a obsah testu vždy dopredu oznámime.

Hodnotenie:

100 % - 90 % = 1

89 %  -  75 % = 2

74 %  -  50 %  = 3

49 %  -  25 %  = 4

24 %  -    0 %  = 5

 

Projekty

Po ukončení lekcie žiaci pracujú na projekte. Zadanie projektu vždy oznámime minimálne týždeň dopredu. Pri projektoch hodnotíme:

-splnenie zadania (obsahovú stránku)

-gramatickú správnosť

-použitie slovnej zásoby

-estetickú stránku projektu

-prezentáciu projektu (výslovnosť, plynulosť, vystupovanie)

 

 

Čítanie

Žiakov vždy upozorníme , ktorý text budeme skúšať. Vždy je to text, s ktorým sme pracovali na hodine.

Pri mladších žiakoch (5 – 7 ročník) hodnotíme čítanie (výslovnosť, plynulosť, intonáciu) a preklad.

Pri starších žiakoch (8 -  9 ročník) hodnotíme čítanie a porozumenie textu.

 

Rozprávanie

Žiakom zadáme úlohy napr. porozprávať o sebe, prerozprávať príbeh, zahrať rolové úlohy  a pod. K zadaným úlohám si pripravíme podklady na vyučovacej hodine.

 

 

Počúvanie s porozumením

Žiaci si vypočujú text/dialógy minimálne dvakrát, v prípade potreby aj trikrát a na základe počutého textu vypracujú úlohy (napr. doplniť chýbajúce slová, odpovedať na otázky, doplniť do tabuľky chýbajúce údaje ...)

 

Hodnotenie úloh (zameraných na počúvanie s porozumením):

100 % - 90 % = 1

89 %  -  75 % = 2

74 %  -  50 %  = 3

49 %  -  25 %  = 4

24 %  -    0 %  = 5

Novinky

Kontakt

  • Evanjelická základná škola biskupa Jura Janošku
    Komenského 10, 031 01 Liptovský Mikuláš
  • +421 948 525 086

Fotogaléria