Navigácia

Lorem ipsum

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Sed venenatis mollis lac us a egestas.

Slovenský jazyk

HODNOTENIE SLOVENSKÉHO JAZYKA A LITERATÚRY

 

Vyučujúce: Mgr. Radka Guráňová, Mgr. Kvetoslava Staroňová, Mgr. Zlatica Kandráčová

 

Na hodinách slovenského jazyka a literatúry hodnotíme:

vstupný a výstupný test
priebežné testy a písomné práce z prebratého učiva slovenského jazyka a literatúry
pracovné listy k vybraným ukážkam z literatúry, ktoré preverujú čitateľskú gramotnosť žiakov
ústne odpovede zo slovenského jazyka aj literatúry
kontrolné diktáty
slohové práce
referáty
aktívnu účasť na hodinách

 

Percentuálne hodnotenie testov, písomných prác a slohových prác

100 % - 90 % = 1

89 % - 75 % = 2

74 % - 50 % = 3

49 % - 30 % = 4

29 % - 0 % = 5

 

Počet chýb v diktátoch

0 – 1 = 1

2 – 3 = 2

4 – 7 = 3

8 – 10 = 4

11 - ... = 5

 

Kritériá hodnotenia slohových prác

Pri slohových prácach hodnotíme tri zložky:

vonkajšia forma (maximálne 4 body) – celková úprava, dodržanie rozsahu textu
vnútorná forma (maximálne 20 bodov) – obsah (4), kompozícia (4), jazyk (4), pravopis (4), štýl (4)
celkový dojem (maximálne 4 body)

Novinky

Kontakt

  • Evanjelická základná škola biskupa Jura Janošku
    Komenského 10, 031 01 Liptovský Mikuláš
  • +421 948 525 086

Fotogaléria