Navigácia

Lorem ipsum

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Sed venenatis mollis lac us a egestas.

Výchovný poradca

Základné informácie 

Kto je výchovný poradca?

PhDr. Alena Krkošková

Kde možno zastihnúť výchovného poradcu?

Kabinet výchovného poradcu - na prvom poschodí vpravo.

Môžete zaslať aj e-mail na adresu: krkoskovaesslm@gmail.com

Konzultačné hodiny

Utorok: 14.00 - 15.00

Streda: 14.00 - 15.00

Možnosť aj individuálnych konzultácií. Je nutné sa vopred ohlásiť.

 

Informácie pre rodičov a deviatakov

 

Dôležité termíny pre žiakov 9.ročníka a ich rodičov v školskom roku 2018/19

10.10.2018        

Do tohto termínu žiak 9. ročníka nahlási výchovnému poradcovi záujem o štúdium na dvoch stredných školách / 2 rôznych odboroch). Záujemcovia o bilingválne štúdium nahlásia záujem. Výchovný poradca doručí zber nových informácií do Školského výpočtového strediska (ŠVS) v Liptovskom Mikuláši

 15.11.2018 Celoslovenský projekt periodického testovania žiakov základných a stredných škôl pod názvom KOMPARO, na našej ZŠ pre žiakov 8. a 9. ročníka
  1.2.2019 Do tohto termínu  stredné školy zverejnia kritéria prijatia na štúdium a termíny talentových skúšok
 20.2.2019

Do tohto termínu  predloží žiak prihlášku na štúdium tých odborov, ktoré si vyžadujú overenie špeciálnych schopností, zručností alebo talentu /bilingválne gymnázium, športové gymnázium, konzervatórium, umelecké školy, odbor masér ..../, podpísanú žiakom, jeho zákonným zástupcom, potvrdenú detským lekárom  na kontrolu výchovnému poradcovi aj s diplomami a osvedčeniami o absolvovaných olympiádach a vedomostných  súťažiach.

do 28.2.2019

Výchovný poradca odošle prihlášky na stredné školy, kde sú potrebné talentové skúšky.

  3.4.2019

  (16.4.2019 

 náhrad.termín)

 Celoštátne Testovanie 9-2019 žiakov 9. ročníkov  základných škôl
  do 31.3.2019

Riaditeľ  SŠ zverejní kritériá pre ostatné (netalentové) učebné a študijné odbory

25.3. - 12.4.2019 Ta l e n t o v é   s k ú š k y
  do 10.4.2019 Do tohto termínu podať  prihlášku na ostatné študijné a učebné odbory, s podpisom žiaka, jeho zákonného zástupcu, potvrdením od detského lekára, priložiť  kópie diplomov  a osvedčení z olympiád a vedomostných súťaží, odovzdať výchovnému  poradcovi
   13.5.2019      1. k o l o   p r i j í m a c í ch   s k ú š o k (1. termín)
   16.5.2019 1. kolo   p r i j í m a c í ch    s k ú š o k (2. termín)

 

Niektoré dôležité webové stránky:

www.kamposkole.sk - radí Centrum kariérneho poradenstva v Trenčíne, aj žiakom ZŠ

www.icm.sk - Informačné centrá mladých, nájdete tu aj informácie o voľbe povolania

www.povolania.eu - sprievodca svetom povolaní

www.istp.sk - v Kartotéke typových pozícií (KTP) nájdete hlavné znaky povolaní a zamestnaní

www.strednaskola.sk - nájdete to odpovede na všetko, čo sa týka výberu stredných škôl a prijímacích pohovorov

www.skolaplus.sk - univerzálny edukačný portál

www.modernaskola.sk - servis pre rodičov, učiteľov a deti

 

 

Novinky

Kontakt

  • Evanjelická základná škola biskupa Jura Janošku
    Komenského 10, 031 01 Liptovský Mikuláš
  • +421 948 525 086

Fotogaléria