Navigácia

Lorem ipsum

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Sed venenatis mollis lac us a egestas.

erasmus plus

 

Čo je to?

Cieľom Erasmus+ je pomôcť zvýšiť kvalitu výučby a učenia od predškolského po sekundárne vzdelávanie v školách v celej Európe. 

Poskytuje príležitosti pre ľudí pracujúcich v sektore školského vzdelávania, aby mohli rozvíjať svoje odborné schopnosti a spolupracovať s partnermi v Európe. Aktivity podporia výmenu osvedčených postupov a testovanie inovatívnych prístupov, ktoré riešia spoločné problémy, akými sú napr. predčasné ukončenie školskej dochádzky, či nízka úroveň základných zručností. Realizované aktivity ďalej môžu posilniť väzby so svetom mimo školy a ďalšími sektormi vzdelávania a odbornej prípravy.

Čo to zahŕňa?

 

 

 

 

Naša škola získala grant v oblasti Školské vzdelávanie.            

                                    

Hlavné ciele nášho projektu sú:

1.  zvýšiť profesijné kompetencie pedagogických zamestnancov aj vedúcich pedagogických zamestnancov, predovšetkým učiteľov cudzích jazykov a učiteľov vyučujúcich bilingválne alebo s využitím metódy CLIL , zvýšiť ich sebadôveru a motiváciu

2. zlepšiť plnenie Školského vzdelávacieho programu, zvýšiť kvalitu poskytovaného vzdelania, dosiahnuť u absolventov deklarované jazykové kompetencie, úroveň týchto kompetencií bola zvýšená zákonom ( u absolventov základnej školy úroveň Anglického jazyka A 2.2 a druhého cudzieho jazyka A1.2, absolventov 4- ročného gymnaziálneho odboru  v anglickom jazyku úroveň B2.2  a z druhého cudzieho jazyka úroveň B1.1,  u absolventov bilingválneho štúdia z vyučovacieho jazyka anglického úroveň C1.1 a z druhého cudzieho jazyka úroveň B 2.2),  posilniť využitie metódy CLIL vo vyučovaní (počet hodín a ich kvalitu), pripraviť žiakov 4 - ročného štúdia v oblasti Business English

3. podporiť multikultúrne povedomie učiteľov aj žiakov, pripraviť žiakov na štúdium v zahraničí, pomôcť v adaptácii žiakom prichádzajúcim zo zahraničia, získať kontakty na školy v zahraničí a pripraviť nové projekty partnerskej spolupráce

4. získať nové poznatky v oblasti práce so žiakmi so špeciálnymi potrebami, predovšetkým v oblasti výučby cudzích jazykov

5. poznať riadiace postupy v iných krajinách EU, reflektovať manažment školy v porovnaní s inými krajinami, zlepšiť meno školy a  zvýšiť konkurencieschopnosť školy

 

6. zlepšiť využívanie IKT

 

 

Ako sa bude projekt realizovať?

 

Vybraní učitelia sa zúčastnia vzdelávacích kurzov v zahraničí. Jedná sa o 20 kurzov prevažne vo Veľkej Británii ale aj v Rakúsku a Nemecku. Hlavným cieľom vzdelávanie je zvýšiť ich jazykové a metodické kompetencie. Výstupm budú aj  prezentácie a otvorené hodiny pre učiteľov tak ,aby sa nové informácie dostali k čo najväčšiemu počtu učiteľov. Ďalším spôsobom diseminácie bude tvorba  materiálov - pracovné listy, prezentácie a pod., ktoré budú uplatňovať nové prístupy a budú k dispozícii všetkým učiteľom. Ďalej bude vypracovaný plán interného vzdelávania a zrealizovaný kurz pre zamestnancov.  Pôjde o ďalšie vzdelávanie učiteľov obidvoch zložiek školy, pripadne iných škôl v regióne v jazykovej a metodologickej oblasti. Zorganizujeme Language Day, kde zhrnieme poznatky a skúsenosti získané z viacerých kurzov. Toto stretnutie bude  určené nielen pre našich zamestnancov ale aj pre širokú lokálnu verejnosť učiteľskú aj študentskú.

Viac informácií o programe nájdete tu: http://help.edupage.org/erasmus-plus-leaflet_sk.pdf

 

Novinky

Kontakt

  • Evanjelická základná škola biskupa Jura Janošku
    Komenského 10, 031 01 Liptovský Mikuláš
  • +421 44 56 21 951
    +421 44 54 72 901

Fotogaléria