Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ:
Typ:
Rok:
Mesiac:
Vyhľadávanie:
Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Vyhlásenie VO Výsledok VO Dátum Lehota na PP Lehota dodania Termín zadania zákazky Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia
VO: Zákazka podľa § 117 zákona č. 343/2015 Výzva na predloženie ponuky v rámci projektu Inovatívne vzdelávanie pre rozvoj kompetencií na Evanjelickom gymnáziu Juraja Tranovského Dodanie IKT vybavenia, aplikačného SW, didaktických a učebných pomôcok, školiaceho materiálu a odbornej literatúry v rámci projektu Inovatívne vzdelávanie pre rozvoj kompetencií na EGJT 39 660,96 bez DPH 08.10.2020 28.10.2020 Evanjelická spojená škola, Komenského 10, 031 01 Liptovský Mikuláš
Zmluva Dodatok č.1 k Zmluve o dielo č. 92020OLMO209 Zmeny v predmetnej zmluve o dielo s DPH 01.10.2020 Synergon a.s. Evanjelická spojená škola, Komenského 10, 031 01 Liptovský Mikuláš PaedDr. Jana Chaloupková Riaditeľka ESŠ LM
Zmluva Zmluva o dielo č. 92020OLMO209 Dodanie predmetu zmluvy špecifikovaného v prílohe č.1 predmetnej zmluvy - Zabezpečenie vzdelávania pedagogických zamestnancov 7 008,00 s DPH 25.09.2020 Synergon a.s. Evanjelická spojená škola, Komenského 10, 031 01 Liptovský Mikuláš PaedDr. Jana Chaloupková Riaditeľka ESŠ LM
Zmluva Kúpna zmluva MIVASOFT časť 3 - Kuchynské vybavenie Dodanie tovaru špecifikovaného v prílohe č.1 predmetnej zmluvy 962,40 s DPH 22.01.2020 MIVASOFT, s.r.o. Evanjelická spojená škola, Komenského 10, 031 01 Liptovský Mikuláš PaedDr. Jana Chaloupková Riaditeľka ESŠ LM
Zmluva Kúpna zmluva MIVASOFT časť 2 - IKT Dodanie tovaru špecifikovaného v prílohe č.1 predmetnej zmluvy 9 002,40 s DPH 22.01.2020 MIVASOFT, s.r.o. Evanjelická spojená škola, Komenského 10, 031 01 Liptovský Mikuláš PaedDr. Jana Chaloupková Riaditeľka ESŠ LM
Zmluva Kúpna zmluva FIRST Global Slovakia - Didaktické a učebné pomôcky Dodanie tovaru špecifikovaného v prílohe č.1 predmetnej zmluvy 10 866,00 s DPH 22.01.2020 FIRST Global Slovakia, o.z. Evanjelická spojená škola, Komenského 10, 031 01 Liptovský Mikuláš PaedDr. Jana Chaloupková Riaditeľka ESŠ LM
Zmluva Zmluva o vzájomnej spolupráci do 31.08.2020 Vzájomná spolupráca zmluvných strán pri administrácii maturitnej skúšky z cudzieho jazyka s DPH 08.01.2020 Jazyková škola Evanjelická spojená škola, Komenského 10, 031 01 Liptovský Mikuláš PaedDr. Jana Chaloupková Riaditeľka ESŠ LM
Zmluva Zmluva o dielo M.Cup Production Vykonanie stavebných prác a dodanie materiálov pre zákazku ,,Multifunkčné ihrisko" 55 846,25 s DPH 04.11.2019 M.Cup Production s.r.o. Evanjelická spojená škola, Komenského 10, 031 01 Liptovský Mikuláš PaedDr. Jana Chaloupková Riaditeľka ESŠ LM
Zmluva Dodatok č.1 k zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č.zmluvy OPĽZ/300/2019 č.dodatku 0948/2019-D1 Zmena zmluvy o poskytnutí NFP č. OPĽZ/300/2019 podľa článku 2 predmetného dodatku s DPH 04.11.2019 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR Evanjelická spojená škola, Komenského 10, 031 01 Liptovský Mikuláš PaedDr. Jana Chaloupková Riaditeľka ESŠ LM
VO: Zákazka podľa § 117 zákona č. 343/2015 Zápisnica z vyhodnotenia ponúk na Multifunkčné ihrisko Vyhodnotenie predložených ponúk pre zákazku Multifunkčné ihrisko 55 846.25 s DPH 31.10.2019 30.09.2019 Evanjelická spojená škola, Komenského 10, 031 01 Liptovský Mikuláš
VO: Zákazka podľa § 117 zákona č. 343/2015 Výzva na predloženie ponuky v rámci projektu Čitateľská, matematická a prírodovedná gramotnosť v základnej škole Dodanie didaktických a učebných pomôcok, IKT vybavenia a kuchynského vybavenia v rámci projektu Čitateľská, matematická a prírodovedná gramotnosť v základnej škole 15 097,48 bez DPH 14.10.2019 28.10.2019 Evanjelická spojená škola, Komenského 10, 031 01 Liptovský Mikuláš
Zmluva Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. OPĽZ/300/2019 Poskytnutie NFP zo strany poskytovateľa prijímateľovi na realizáciu aktivít projektu Inovatívne vzdelávanie pre rozvoj kompetencií na Evanjelickom gymnáziu Juraja Tranovského v Liptovskom Mikuláši 134 646,23 s DPH 30.09.2019 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR Evanjelická spojená škola, Komenského 10, 031 01 Liptovský Mikuláš PaedDr. Jana Chaloupková Riaditeľka ESŠ LM
Zmluva Zmluva o poskytnutí grantu č_2019_1_SK01_KA101_060187 Poskytnutie grantu na Projekt ERASMUS+ Kvalitné vzdelávanie pre každého s DPH 09.07.2019 Slovenská akademická asociácia pre medzinárodnú spoluprácu Evanjelická spojená škola, Komenského 10, 031 01 Liptovský Mikuláš PaedDr. Jana Chaloupková Riaditeľka ESŠ LM
Zmluva Zmluva o poskytovaní dôveryhodnej služby vydávania certifikátov č. 201805856 Poskytnutie dôveryhodnej služby vydávania certifikátov s DPH 11.07.2018 Disig, a.s. Evanjelická spojená škola, Komenského 10, 031 01 Liptovský Mikuláš PaedDr. Jana Chaloupková Riaditeľka ESŠ LM
Zmluva Zmluva o dodávke didaktických prostriedkov č. 2017_MPC_EGO_044 Prevod didaktických prostriedkov na výučbu anglického jazyka pre učiteľov a žiakov SŠ ISCED 3 s DPH 04.05.2017
Zmluva Kúpna zmluva_ABmedia_k projektu s ITMS 26110130598 Dodanie predmetu zmluvy v zmysle špecifikácie uvedenej v prílohe č.1 tejto zmluvy pre ESŠ LM v rámci realizácie projektu s ITMS 26110130598 1 771,64 s DPH 18.12.2015
Zmluva Kúpna zmluva_KVANT_k projektu s ITMS 26110130598 Dodanie predmetu zmluvy v zmysle špecifikácie uvedenej v prílohe č.1 tejto zmluvy pre ESŠ LM v rámci realizácie projektu s ITMS 26110130598 3 214,15 s DPH 18.12.2015
Zmluva Kúpna zmluva_DAFFER2_k projektu s ITMS 26110130598 Dodanie predmetu zmluvy v zmysle špecifikácie uvedenej v prílohe č.1 tejto zmluvy pre ESŠ LM v rámci realizácie projektu s ITMS 26110130598 2 619,10 s DPH 18.12.2015
Zmluva Kúpna zmluva_DAFFER1_k projektu s ITMS 26110130598 Dodanie predmetu zmluvy v zmysle špecifikácie uvedenej v prílohe č.1 tejto zmluvy pre ESŠ LM v rámci realizácie projektu s ITMS 26110130598 1 771,00 s DPH 18.12.2015
Faktúra Verejná zbierka pre ŠKD pri ESS LM Vyúčtovanie verejnej zbierky "Krok do Vianoc" pre ŠKD pri ESS LM 482,35 s DPH 03.12.2015
<< | 1 | 2 | 3 | 4 | >> zobrazené záznamy: 1-20/79